Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Tra cứu kết quả xét nghiệm mẫu nước

Vui lòng mã phiếu/mã mẫu và số điện thoại để tra cứu kết quả