Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Độ pH

  56.000 đ
 • BOD5

  200.000 đ
 • COD

  120.000 đ
 • Chất rắn lơ lửng (SS)

  80.000 đ
 • Nitrat (NO3- tính theo N)

  140.000 đ
 • Photphat (tính theo P)

  84.000 đ
 • Sunfua tính theo H2S

  85.000 đ
 • Dầu mỡ động thực vật

  500.000 đ
 • Salmonella

  182.000 đ
 • Shigella

  182.000 đ
 • Vibrio cholerae

  182.000 đ
 • Coliforms.

  112.000 đ
 • Amoni (tính theo N)

  98.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 13/13 chỉ tiêu
GÓI 6: Xét nghiệm nước thải y tế

2.021.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Độ pH

  Độ pH cho biết tính axit hay tính kiềm của nước. Nước trung tính có độ pH=7, pH>7: nước có tính kiềm;  pH<7: nước có tính axit. Độ pH có vai trò quan trọng trong xử lý nước. Tiêu chuẩn của Việt Nam cho phép pH=6-8,5 (nước sinh hoạt). 

Gói dịch vụ nổi bật