Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Độ pH

  56.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ β

  850.000 đ
 • Tổng hoạt độ phóng xạ α

  850.000 đ
 • Heptaclo và heptaclo epoxit

  325.000 đ
 • Seleni (Se)

  126.000 đ
 • DDT và các dẫn xuất

  850.000 đ
 • Dieldrin

  325.000 đ
 • Aldrin

  325.000 đ
 • Kẽm (Zincum) (Zn)

  126.000 đ
 • Niken

  126.000 đ
 • Đồng tổng số

  126.000 đ
 • Crom VI (Cr6+)

  126.000 đ
 • Cadimi

  126.000 đ
 • Benzene hexachloride (BHC)

  325.000 đ
 • Tổng Phenol

  800.000 đ
 • Thuỷ ngân (Hydrargyrum) (Hg)

  180.000 đ
 • Chì (Plumbum) (Pb)

  126.000 đ
 • Mangan (Mn)

  126.000 đ
 • Asen (As)

  150.000 đ
 • Xianua

  120.000 đ
 • Sunphat

  90.000 đ
 • Florua

  200.000 đ
 • Clorua (Cl-)

  70.000 đ
 • Sắt tổng số

  126.000 đ
 • Nitrat (NO3-)

  140.000 đ
 • Nitrit (NO2-)

  100.000 đ
 • Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)

  98.000 đ
 • Độ cứng, tính theo CaCO3

  80.000 đ
 • Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  104.000 đ
 • Chỉ số Pecmanganat

  84.000 đ
 • Coliforms .

  182.000 đ
 • E.coli

  182.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 32/32 chỉ tiêu
Gói 8: Chất lượng nước dưới đất

7.620.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Độ pH

  Độ pH cho biết tính axit hay tính kiềm của nước. Nước trung tính có độ pH=7, pH>7: nước có tính kiềm;  pH<7: nước có tính axit. Độ pH có vai trò quan trọng trong xử lý nước. Tiêu chuẩn của Việt Nam cho phép pH=6-8,5 (nước sinh hoạt). 

Gói dịch vụ nổi bật