Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khỏe và môi trường

Chỉ tiêu phân tích
 • Độ pH

  50.000 đ
 • Độ cứng, tính theo CaCO3

  60.000 đ
 • Chloride (Cl-)

  50.000 đ
 • Chỉ số Pecmanganat

  84.000 đ
 • Nitrit (NO2-)

  80.000 đ
 • Nitrat (NO3-)

  80.000 đ
 • Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)

  80.000 đ
 • Sunphat

  80.000 đ
 • Sắt (Ferrum) (Fe)

  105.000 đ
 • Mangan (Mn)

  105.000 đ
 • Arsenic (As)

  140.000 đ
 • Coliform

  170.000 đ
 • E.coli

  170.000 đ
Thêm chỉ tiêu phân tích

Ghi chú Đã chọn 13/13 chỉ tiêu
Gói XN nước thông dụng (13 chỉ tiêu hóa lý + vi sinh)

1.254.000

Mô tả thông tin chỉ tiêu
 • Độ pH

  Độ pH cho biết tính axit hay tính kiềm của nước. Nước trung tính có độ pH=7, pH>7: nước có tính kiềm;  pH<7: nước có tính axit. Độ pH có vai trò quan trọng trong xử lý nước. Tiêu chuẩn của Việt Nam cho phép pH=6-8,5 (nước sinh hoạt). 

Gói dịch vụ nổi bật